KRAK-SA

Ośrodek Szkolenia "KRAK - SA" powstał w 1990 roku i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność szkoleniową.

Uczestnikom szkolenia zapowniamy maksymalnie dużo materiałów szkoleniowych mających wpływ na poziom szkolenia. Naszym celem jest zawsze przekazanie wiedzy w takiej ilości i formie, by końcowy wynik egzaminu brzmiał: POZYTYWNY. Taki wynik napawa nas radością i dumą.
Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym (sobota-niedziela).

KRAK-SA

Typy prowadzonych kursów

1

Przewoźnik

Certyfikat kompetencji
zawodowych ITS

2

Instruktor
nauki jazdy

Najbliższy kurs

Data
2
5
0
9
2
0
2
1
Godzina
8
0
0

Koszt kursu

1100

Przewóz drogowy
rzeczy lub osób

Ważne informacje

Program kursów

Program kursów obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego albo krajowego przewozu rzeczy lub osób, a w szczególności: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i zagadnień socjalnych, prawa finansowego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego, bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport.

Elementy egzaminu państwowego

Egzamin państwowy obejmuje:

  • Test (64 pytania wieloktronego wyboru)
  • Zadania problemowe (2; jedno typowo księgowe, obliczenie płac oraz leasing, drugie dotyczy ustawy AETR - czas pracy kierowcy

Wykłady prowadzone są przez trzy osoby:

  • Księgowa oraz Inspektor ITD (przygotowujący do zadań problemowych)
  • Wykładowca (przygotowujący do testów egzaminacyjnych

Jak widać, egzamin nie jest łatwy, ale materiał jest do opanowania, o czym świadczy ilość egzaminów zdanych z wynikiem pozytywnym.

Licencjonowanie wykonywania transportu drogowego

1. Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania licencji.
2. Licencji na wykonywanie krajowego przewozu rzeczy lub osób udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
3. Licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób udziela minister właściwy do spraw transportu.
4. Licencja na międzynarodowy transport drogowy uprawnia również do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym.
5. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Certyfikacja personelu zarządzającego

  1. Do wniosku o udzielenie licencji przedsiębiorca dołącza, m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych.
  2. Certyfikatem Kompetencji Zawodowych powinna legitymować się przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem.
  3. Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wymaga wykazania się wiedzą lub umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonymi egzaminem państwowym.
  4. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw transportu.

Załatwianie formalności

  1. Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla uczestników kursów przygotowawczych odbywa się w miejscu i czasie wskazanym przez ITS, uczestnik kursu natomiast sam decyduje o miejscu i dacie egzaminu wśród propozycji, jakie przedstawia Instytut Transportu Samochodowego
  2. Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przez uczestników kursów przygotowawczych załatwia nasz Ośrodek.
Skontaktuj się

Ośrodek szkolenia
kierowców Krak-sa

Adres

ul. Aleksandry 11 (Bieżanów) (dawniej Aleja Pokoju 20), 30 - 837 Kraków